ران
ران 123,000 تومان
سردست
سردست 110,000 تومان
راسته با استخوان
راسته با استخوان 120,000 تومان
شقه بدون دنبه
شقه بدون دنبه 90,000 تومان
ران گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین 100 تومان
کفدست گوسفندی 1 کیلویی سبلان پروتئین
کفدست گوسفندی 1 کیلویی سبلان پروتئین 100 تومان
سردست‌ ‌گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین
سردست‌ ‌گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین 100 تومان